Условия за защита на личните данни


Благодарим Ви, че посетихте нашата уеб страница. Спазването на установените със закон мерки за защита на личните данни са изключително важни за нас. Целта на тази политика за защита на личните данни е да информира потребителя на сайта за естеството, обхвата и целта на обработването на лични данни и съществуващите му права, в случай, че е субект на данни според дефиницията на член 4, секция 1 от Европейския общ регламент за защита на данните. Описаната по-долу политика за защита на лични данни взима предвид нови предписания, съобразени с Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR), който влиза в сила от 25.5.2018 г. и Закона за защита на личните данни.

 

1. Администратор

Този уеб сайт и услугите, които предлага се управляват от:
Селекта Интернационал ЕООД
ул.`Бизнес Парк София` №1, сграда 12, вх.Б, ет. 1
1766 София, България
Тел.: 02/975 75 10, 02/975 75 20, 02/975 75 30
факс: 02/489 94 97
e-mail: [email protected]
уеб сайт: [email protected]
Управител: Нели Василева-Мейн

 

 

2. Обща информация

Нашият уеб сайт е разработен по начин, който се грижи да събираме възможно най-малко данни от Вас. Принципно е възможно да посещавате сайта и без да въвеждате лични данни. Обработката на лични данни е необходима само в случай, че решите да използвате определени услуги (например, ако използвате формата за контакт). В тези случаи  обаче се грижим, че във всеки един момент обработката на лични данни се извършва в съответствие с правните изисквания или даденото от Вас съгласие. Придържаме се към постановленията на Европейския общ регламент за защита на данните (GDPR), който влиза в сила от 25.5.2018 г., и релевантните и приложими национални закони

 

 

Определение

Съгласно GDPR, термините, използвани в тази политика за защита на личните данни, имат следните определения:
‘лични данни’ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; 

 

‘обработване’ означава означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

‘ограничаване на обработването‘ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

‘псевдонимизация’ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;;

‘администратор’ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка; 

‘обработващ лични данни‘ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

‘получател‘ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за "получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването; 

‘трета страна‘ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни; 

‘съгласие на субекта на данните‘ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени; 

 

3. Съгласие

Понякога, когато посещавате нашия уеб сайт, ще събираме определени лични данни, свързани с Вас. Нуждаем се от Вашето съгласие, за да можем да правим това. Тази информация ще бъде на първо място в секцията за контакт и услуги в случай, че се свържете с нас чрез формата за контакт, поръчате информационен бюлетин, направите заявка или използвате някоя от нашите услуги на сайта (например, когато се абонирате за нещо)

 

Декларация за съгласие
Като използвате формите за попълване на нашия уеб сайт, Вие давате съгласието си да събираме Вашата лична информация и да я използваме по начините, описани в тази политика за защита на личните данни. Може да оттеглите това съгласие ефективно във всеки един бъдещ момент, като ни изпратите уместно съобщение. Все пак, имайте предвид, че няма как да използвате услугите ни, без да сте ни дали съгласие. За да оттеглите съгласието си, моля да се свържете с нас по гореизброените методи за контакт (в този случай, ще трябва да ни дадете името, имейл адреса и адреса си на местоживеене).

 

 

4. Цел и правна основа за обработката на лични данни

Ние обработваме лични данни, необходими за легитимирането, обработката и изпълнението на предлаганите от нас услуги, като използваме член 6, секция 1б на GDPR като правна основа. Ако се налага да използваме външни доставчици на услуги за упълномощена обработка на данни, правната основа за тази обработка ще е член 28 на GDPR.
Ние събираме, обработваме и използваме лични данни само за следните цели:

 

Цел на обработването на лични данни Правна основа за обработването на лични данни
При направен контакт и за свързаната с това кореспонденция Основано на Вашето съгласие
Когато отговаряме на Ваше запитване и за да Ви предложим допълнителни съвети, от които имате нужда  Основано на Вашето съгласие
Изпращане на информационен бюлетин, абониране за услуги Основано на Вашето съгласие

 

 

5. Събиране и обработка на лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни, само когато те са доброволно предоставени от Вас с Вашето знание, например, когато попълните контактна форма или ни изпратите имейл.
Това първоначално се отнася за следните данни в наличните форми за попълване:
Контактна форма:
• Адрес
• Лично име*
• Фамилия*
• Телефонен номер
• Имейл*
• Улица
• Номер на жилището
• Пощенски код
• Град/село
• Запитване*
• Съобщение

 

Информационен бюлетин:
• Адрес
• Лично име*
• Фамилия*
• Имейл*
• Улица

Личните данни, които споделяте, и съдържанието им се използват само от нас и от свързаните с нас компании. Ние съхраняваме и обработваме Вашите данни само за целите, изброени в точка 5 по-горе. Всяка употреба, различна от идентифицираните цели, изисква изричното Ви съгласие. Същото се отнася и за прехвърлянето и предаването на Вашите данни на трети страни.

 

6. Общи логове

Информацията за връзка със свързващия се компютър (IP адрес), кои от нашите страници посещавате, датата и продължителността на посещението Ви, идентификационната информация на браузъра и типа операционна система, страниците, които Ви отвеждат към нашата, и успешните достъпвания се записват временно от уеб сървъра в протоколни файлове (логове). Техническата администрация на уеб страниците и анонимното събиране на статистики позволява да се направи оценка на достъпа, както и да се подобри защитата и сигурността на личните данни в нашата компания, което пък има за крайна цел да осигури най-високо ниво на защита за личните данни, които обработваме.
Логовете на сървъра се съхраняват отделно от всякакви други лични данни, които сте въвели в последните 12 месеца за аналитични цели, и след това се изтриват.

 

 

7. Бисквитки

Ние използваме бисквитки и сходни технологии, за да можем да Ви предложим  персонализирани онлайн услуги. Моля погледнете нашата Информация за бисквитки, където ще откриете повече информация относно начин, по който използваме бисквитки и сходни технологии. 

 

 

8.  Фейсбук игри

Лични данни се съхраняват само по време на играта с цел безпроблемно изпращане на награди. След края на играта, данните се изтриват. В някои единични случай данните се предават към външен доставчик на услуги. Участникът може по всяко време да оттегли съгласието си съхранение на тези данни като се свърже с нас на [email protected] и по този начин да прекрати участието си.
Участникът също се съгласява, когато е уместно за играта, че снимката или продуктовата оценка, публикувани от него с пълното му лично име и първата буква на фамилията, могат да бъдат публикувани в съответствие с играта и спечелените награди, след наше одобрение, на страниците ни във Фейсбук и Инстаграм. Участникът от своя страна отговоря за законността на качените от него снимки, особено по отношение на авторски права.

 

 

9. Информационен бюлетин

Когато се регистрирате за имейли с информационен бюлетин, Lierac иска Вашия имейл адрес, където да бъде изпращан бюлетина. Всяка друга информация се дава доброволно и се използва, за да можем да се обръщаме към Вас по-лично, за да можем да персонализираме бюлетина и за да можем да отговаряме на Вашите запитвания на имейл адреса Ви.
Ако се регистрирате за информационния бюлетин на тази страница, Lierac ще използва въведените данни само и единствено за тази цел или за да Ви информира са всякакви обстоятелства, свързани с конкретната услуга или регистрацията за нея. Lierac подава тези данни към третата страна APSIS, които са доставчик на услугата за управление и осъществяване на изпращането на информационен бюлетин. Lierac има действащо споразумение за упълномощена обработка на поръчките с APSIS – доставчик на услугата за имейл маркетинг на Lierac. По този начин се гарантира, че доставчикът на услугата следва стриктните изисквания на Германския Закон за Защита на Лични Данни във всеки аспект при управлението и осъществяването на мейлинга на бюлетина. Също така, това е и гаранция, че данните се съхраняват само в границите на Европейския Съюз и то с високи нива на зашита. Вашите данни не се съхраняват на сървъри извън Европейския Съюз. 
По всяко време може ефективно да оттеглите съгласието си за съхраняване на данните, Вашия имейл адрес и употребата му за получаване на бюлетина в бъдеще. Lierac  изпраща линк, който може да използвате, за да оттеглите съгласието си, във всеки бюлетин. Също така може да комуникирате отказа си писмено до имейла за връзка с нас, описан по-горе.

 

 

10. Продуктови оценки

На тази страница може да давате оценки на козметични продукти. Оценката се публикува под пълното Ви лично име и инициала на фамилията Ви. Съответно, трябва да използвате  първото си име, фамилията си и имейл адреса си, за да създадете потребителски профил и да влизате в него. Псевдонимът под формата на Вашето пълно лично име и първата буква на фамилията Ви се използва при авторство на оценки и свързаните идентифициращи лични детайли са известни само на администратора.

 

 

11.  Сигурност на данните

За съжаление, преносът на информация по интернет никога не е 100% сигурен, така че не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени към нашия сайт по интернет. 
Въпреки това, използваме технически и организационни мерки, за да защитим нашия уеб сайт от загуба, унищожаване, достъп, модификация или дистрибуция на данни от неупълномощени лица. 
По-конкретно, Вашите лични данни се изпращат към нас в криптирана форма. Нашите мерки за сигурност са в постоянен процес на подобряване в съответствие с новите достижения в технологията. 

 

 

12. Употреба на съдържание и услуги от трети страни

Нашият уеб сайт използва съдържание и услуги от други доставчици. Такива доставчици са, например, картите и видеата, доставяни от Google Maps и YouTube. Данни за IP адреса биват предоставени само под анонимизиран формат. Това означава, че те не получават пълният IP адрес, само до третия октед (IP адрес: 123.456.789.XXX). По този начин няма как да бъдете идентифицирани еднозначно.
Въпреки, че се стараем да работим само с трети страни, които се нуждаят единствено от Вашия IP адрес, за да предоставят съдържание, не можем да влияем на това дали този IP адрес ще бъде запазен. Процесът се случва поради статистически съображения и подобни цели. Ако получим информация, че Вашият IP адрес е запазен, ще Ви информираме.

 

 

Употреба на Google Analytics
Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc., 1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ (‘Гугъл‘).
Google Analytics също използва бисквитки, т.е. текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър и позволяват да бъде направен анализ на потреблението Ви на уеб страницата. Информацията, извлечена от бисквитката, обикновено се предава към сървъра на Гугъл в САЩ и се съхранява там.
IP анонимизация е активирана на нашия сайт, което означава, че Вашият IP адрес е предварително съкратен от Гугъл във всички страни членки на Европейския Съюз или в другите страни членки на Европейското Икономическо Пространство. Изключение е пълният IP адрес да достигне сървъра на Гугъл в САЩ и да бъде съкратен чак там. В случай на такова изключение, в съответствие с член 6, секция 1 на GDPR, обработката ще бъде основана на легитимен интерес в статистическия анализ на потребитеското поведение с цел оптимизация и маркетинг.
Гугъл ще използва тази  информация от наше име, за да даде оценка на Вашето потребление на страницата ни, да състави доклади за дейностите на страницата, да предложи допълнителни услуги, свързани с употребата на страницата или употребата на интернет, и да предостави тази информация на нас, като администратор на страницата. IP адресът, подаден от Вашия браузър като част от Google Analytics, не се съчетава с други данни от Гугъл.
Можете да предотвратите запазването на бисквитки като използвате уместните настройки в софтуера на Вашия браузър. Все пак имайте предвид, че в този случай функционалността на сайта може да бъде ограничена за Вас.
Също така, можете да прекратите извличането на данни от бисквитката по отношение на Вашата употреба на уеб страницата (включително IP адреса) от Гугъл и обработването на тези данни от Гугъл, като свалите и инсталирате плъгина за браузър от следния линк: Google browser plugin .

 

Google LLC, със своята централа в САЩ, е сертифициран по рамката на Европейския Съюз и САЩ за защита на лични данни ‘Щит за неприкосновеност‘, която гарантира съблюдаването на нива за защита на лични данни, изисквани от Европейския Съюз.
За повече информация относно употребата на лични данни от Google Analytics, молим да прочетете Политиката за Защита на Лични Данни на Гугъл: Google Analytics Data
Може да откриете Политиката за защита на лични данни на Гугъл тук:  : Google Privacy Policy

 

Употреба на DoubleClick
Този уеб сайт използва маркетинговия инструмент DoubleClick на Гугъл, предоставена от Google LLC, 1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ (‘DoubleClick’).
DoubleClick използва бисквитки, за да създава подходящи реклами за потребителя, за да подобрява докладите за представяне по време на кампании или за да не позволява един и същ потребител да вижда същите реклами отново и отново. Гугъл използва идентификационен номер за бисквитката, за да следи кои реклами са се появили в чий браузър и така да не позволява непрекъснатото показване на една и съща реклама. Обработката се основава на нашия интерес към оптимален маркетинг на нашия сайт, съобразно с член 6, секция 1f на GDPR.
DoubleClick също може да използва идентификационния номер на бисквитката, за да следи така наречените конверсии, които пък се свързват със заявките за реклами. Това се случва, когато потребителят види реклама от DoubleClick ad и след това използва същия браузър, за да посети сайта на рекламодателя и да закупи нещо оттам. Според Гугъл, Бисквитките на DoubleClick не съдържат никаква лична информация.
Заради този маркетингов инструмент, Вашият браузър автоматично установява директна връзка със сървъра на Гугъл. Не можем да влияем на обхвата и по-нататъшната употреба на данните, събрани чрез употребата на този инструмент на Гугъл, и затова Ви информираме за всичко, което знаем. Интегрирането на DoubleClick казва на Гугъл, че Вие сте посетили подходяща част от нашия сайт или сте кликнали на някоя от нашите реклами. Ако имате регистрация за услугите на Гугъл, Гугъл ще припише посещението на Вашия профил. Дори и да нямате регистрация в Гугъл/или не сте влезли в профила си, доставчикът може да разбере Вашия IP адрес и да го запази.
Ако желаете да се откажете от тази проследяваща услуга, може да деактивирате бисквитките за следене на конверсии като промените настройките на браузъра си и блокирате всички бисквитки с домейн www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads. Тази настройка ще се деактивира, ако изтриете всички бисквитки в браузъра си. Друг вариант е да научите повече за употребата на бисквитки от Алианса за Дигитална Реклама на www.aboutads.info и да промените настройките си в съответствие. Накрая, но не на последно място, може така да настроите браузъра си, че да получавате информация всеки път, когато се използват бисквитки, и да решавате дали да ги приемате една по една, само в определени случаи и дали да се откажете от тях като цяло. Ако откажете да приемете бисквитки, функционалността на нашия сайт може да бъде ограничена за Вас.
Google LLC, със своята централа в САЩ, е сертифициран по рамката на Европейския Съюз и САЩ за защита на лични данни ‘Щит за неприкосновеност‘, която гарантира съблюдаването на нива за защита на лични данни, изисквани от Европейския Съюз.
Моля посетете страницата по-долу за повече информация относно DoubleClick и мерките за защита на лични данни на Гугъл: : www.google.de/policies/privacy

 

 

Употреба на инструменти за ретаргетинг
На нашия уеб сайт, https://www.lierac.bg/, използваме така наречената технология за ретаргетинг. Използваме ретаргетинг, за да категоризираме различните потребители на сайта в потребителски групи. В зависимост от потребителската група, след това се обръщаме към посетителите на страницата на други уеб страници  или апликации с персонализирани реклами за нашите продукти или услуги.
За тази цел използваме следните продукти, предоставени ни от доставчиците на услуги:
‘Facebook Custom Audience’ / ’Facebook Pixel ’ / ’Google AdWords User Lists’ / ’Google Dynamic Remarketing’
‘Facebook Customer Audience’ и ’Facebook Pixel’

 

Facebook Custom Audience’ и ‘Facebook Pixel’ са продукти на Facebook Ireland Ltd., Хановер Рийч, 5-7 Хановер Куей, Дъблин 2, Ирландия (‘Фейсбук’). Нашата уеб страница използва ‘Facebook Pixel’ от Фейсбук, който създава директна връзка със сървърите на Фейсбук. Затова и фактът, че сте посетили нашата страница, се предава към сървъра на Фейсбук. Фейсбук приписва тази информация на личния Ви Фейсбук профил, ако имате такъв профил и ако сте влезли в него. Ако посещавате и други страници, които използват ‘Facebook Custom Audience’/’Facebook Pixel’, тази информация също се свързва с личния Ви профил. Ние обаче не можем да видим кои други страници посещавате. Ако не сте потребител на Фейсбук или не сте в профила си, когато посещавате страницата ни, Вашето посещение няма да се отнесе към Вашия потребителски профил във Фейсбук.

За повече информация относно защитата на Вашата поверителност във Фейсбук, моля посетете информацията за поверителност на Фейсбук на www.facebook.com/about/privacy. По-конкретно, може да управлявате съдържанието и информацията, които споделяте по време на употребата си на Фейсбук, чрез инструмента ‘Дневник‘ или да свалите от Фейсбук чрез инструмента ‘Download your data’.

‘Google AdWords User Lists’ и ’Google Dynamic Remarketing’
‘Google AdWords User Lists’ и ‘Google Dynamic Remarketing’ са продукти на Google Ireland Ltd, Гордън Хаус, Бароу Стрийт, Дъблин 4, Ирландия (‘Гугъл’). Нашата страница използва пиксел, предоставен от Гугъл, който създава директна връзка със сървърите на Гугъл. Затова и фактът, че сте посетили нашата страница, се предава към сървъра на Гугъл. Гугъл свързва тази информация с индивидуален идентификационен номер, който се записва на Вашето крайно устройство под формата на бисквитка или се предоставя от Вашето крайно устройство (‘рекламен идентификационен номер’ на смартфоните). Ако посещавате и други страници, които използват ‘Google AdWords User Lists’/’Google Dynamic Remarketing’, тази информация също се свързва с личния Ви идентификационен номер. Ние обаче не можем да видим кои други страници посещавате.

 

Отказ
Може да се откажете от употребата на инструменти за ретаргетинг на нашата страница по всяко време, за един или повече инструмента. Моля използвайте настройките за бисквитки или следните линкове за целта:
отказ от ‘Facebook Custom Audience’/’Facebook Pixel’
отказ от ‘Google AdWords User Lists’/’Google Dynamic Remarketing’
За всеки инструмент ние съхраняваме бисквитка за отказ на Вашето крайно устройство, като тя е валидна за неопределен период за време. Ако достъпвате нашата страница от различни крайни устройства, трябва да се откажете от употребата на инструменти за ретаргетинг на всяко едно устройство, тъй като не можем да свържем множество устройства с индивидуални посетители. Чрез отказа си ще спрете интеграцията на описаните пиксели и ще предотвратите обмена на данни с Фейсбук и Гугъл.
Може да деактивирате персонализираното рекламиране и директно през рекламните мрежи. За повече информация, моля посетете директно страниците на  Гугъл и Фейсбук.

 

 

13. Права на субекта

Ако Вие сте субект на данни според дефиницията на член 4, секция 1 на GDPR, то Вие имате следните права по отношение на обработката на личните Ви данни съгласно с Европейския общ регламент за защита на данните. Законодателният текст за правата, описани по-долу, може да намерите наhttp://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf 

 

 

Право на потвърждение и достъп
Според условията на член 15 от GDPR, Вие имате правото да поискате потвърждение от администратора по всяко време и безплатно дали личните Ви данни се обработват, да получите достъп до съхраняваните лични данни, които засягат Вас, както и да получите копие от потвърждението.

 

 

Право на поправка
Според условията на член 16 на GDPR, имате право до поискате поправка без неоправдани закъснения на всички неточни лични данни, които Ви засягат. Имайки предвид целта на обработването на лични данни, имате право да поискате попълване на всички непълни лични данни – включително по начини, които включват предоставянето на допълващо изявление.

 

 

Право на изтриване
Според условията на член 17 на GDPR, имате право да изискате от администратора личните данни, свързани с Вас, да бъдат изтрити без ненужни закъснения, стига да отговаряте на някоя от причините, изложени в член 17 на GDPR и обработката на данните да не е необходима.

 

 

Право на ограничаване на обработката
Според условията на член 18 на GDPR, имате право да изискате ограничаване на обработката на лични данни, ако някое от условията на член 18 на GDPR е на лице. 

 

 

Право на преносимост на данни
Според условията на член 20 на GDPR, имате право да получите личните данни, отнасящи се Вас и предоставени ни от Вас по структуриран начин, във формат, който се разпознава от повечето машинни устройства, и имате право да предадете тези данни на друг администратор без да срещнете пречка от наша страна, стига допълните условия в член 20 на GDP да са приложими. 

 

 

Право на оттегляне на съгласие
Имате право да оттеглите ефективно съгласието, което сте ни дали за обработка на личните Ви данни за в бъдеще. Моля да отнесете отказа си към нас чрез контактите по-горе.

 

 

Право на възражение
Според условията на член 21 на GDPR, имате право да възразите срещу обработката на лични данни, свързани с Вас, по всяко време. Ако условията за ефективно възражение са покрити, ние няма да имаме право да обработваме личните Ви данни повече. 

 

 

Право да заведете жалба към надзорен орган
Независимо от други мерки по отношение на административни или съдебни дела, имате право да подадете жалба към надзорния орган, особено в страната членка, където живеете, където работите или където предполагаемото нарушение се е случило, ако смятате, че обработката на лични данни, засягащи Вас, нарушават изискванията на GDPR.

 

 

14. Предаване на личните Ви данни

Вашите лични данни се предават в следните случаи.
Този уебсайт се хоства от външен доставчик на услуги в България. Това е необходимо за работата на уебсайта, както и за изпълнението, функционирането и осъществяването на настоящето съгласие за употреба и може да се случи и без Вашето съгласие.
Данните също могат да бъдат предадени, ако сме заставени да го направим по законови причини/или по заповед на власти или съдилища. Тук се включват по-конкретно разкрития за криминални разследвания, спешни случаи или реализиране на интелектуални права.
Ако данните се предават към доставчика на услуга до нужната степен, то той ще има достъп до Вашите лични данни само да степента, която му е нужна, за да изпълнява задълженията си. Тези доставчици на услуги са задължени да обработват личните Ви данни в съответствие с приложимите закони за защита на лични данни и в частност с GDPR.
Отделно от случаите, описани по-горе, ние няма да предоставяме данните Ви на трети страни без Вашето съгласие. По-конкретно, няма да предаваме никакви лични данни до лица и организации в трети страни или международни организации.

 

 

15. Период на съхранение за лични данни

По отношение на периода за съхранение, ние изтриваме всички лични данни веднага щом вече не се нуждаем от тях за изпълнението на оригиналната им цел и всички установени със закон срокове на съхранение вече не са приложими. Установените със закон срокове на съхранение са водещият критерий за конкретната продължителност на съхранението на лични данни. При изтичане на този период, съответните данни се изтриват рутинно. Ако срокът на съхранение все още е приложим, обработката се ограничава чрез блокиране на данните.

 

 

16. Информация за предоставянето на лични данни от субекта на данни

Бихме желали да се възползваме от възможността, за да Ви информираме, че предоставянето на лични данни е задължително в някои случаи (например, данни за плащане при плащане на услуги, които се таксуват) или може да възникне при договорни споразумения. За да се възползвате изцяло от услугите на нашия уеб сайт, трябва да сключите съответното съгласие за употреба с нас (Общи условия) чрез регистрация. За осъществяването на съгласието трябва да ни дадете някои лични данни (например, потребителско име, имейл адрес), които обработваме с цел сключването на съгласието. Ако не ни предоставите тези лични данни, за нас ще е невъзможно да сключим съгласието с Вас или, ако предоставите само някои данни, няма да можете да използвате всички наши услуги.

 

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.